Logo organizaciones de futuro

Aviso legal

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica el Desarrollo y la Innovación Urbana, amb G98406002 i domicili en PLAZA AYUNTAMIENTO, NUM. 1 C.P.: 46002 – VALENCIA (VALENCIA), inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 560 (V) el 02 de febrer de 2012.

1. Els drets de propietat intel·lectual de la Web www.lasnaves.com, el seu disseny, estructura de navegació, codis font, les seues bases de dades així com cadascun dels diferents elements en ell continguts són titularitat de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana, a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web que Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc implica la seua acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferits en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. Els usuaris que accedisquen a la Web estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:
3.1) Que es realitze quan els elements reproduïts siguen destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seua utilització amb finalitats comercials o per a la seua distribució, comunicació pública, transformació o decompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguen cedits o transmesos a tercers o s’instal·len en qualsevol servidor connectat directa o indirectament a una xarxa local i Internet, de manera que un grup de tercers puga tenir accés a aquesta informació.
3.2) Que cap dels continguts relacionats en aquesta Web siguen modificats de manera alguna.
3.3) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta Web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que ho acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents- es reputará infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana i donarà lloc a les responsabilitats legalment establides a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguen.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines Web que conformen el lloc web “www.lasnaves.com”, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines Web pertanyen a Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siga objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja siga íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el Lloc web o en les pàgines que ho conformen exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l’accés al Lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part dels seus titulars, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents condicions d’ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana o, si escau, pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seua modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web, les seues pàgines i/o dels continguts que en elles s’incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets que es tracte.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

1. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana es reserva la facultat d’efectuar sempre que siga necessari i sense necessitat d’avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web, tant en la seua versió en espanyol com en altres idiomes-, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés. Els documents i gràfics publicats en aquest lloc web poden incorporar imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

2. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana proporciona els materials i gràfics continguts en aquest lloc web sense garantia expressa o implícita de cap tipus. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana rebutja l’existència de qualsevol garantia o condició implícita en la informació ací continguda, incloent garanties de viabilitat comercial, de no infracció de la propietat intel·lectual o d’adequació a qualsevol objectiu específic.

3. En cap cas Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana o els seus proveïdors seran responsables de qualsevol tipus de danys o perjudicis, incloent els derivats d’una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o d’una pèrdua d’informació deguda a l’ús o mal ús dels materials continguts en aquest servidor, fins i tot en el cas que Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana haja sigut avisada de la possibilitat de tals danys o perjudicis.

4. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al seu Web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobe sempre i en tots els casos actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar aquest contingut al més prompte possible. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres Web a les quals la Web puga remetre a través d’enllaços hipertextuales o “links”.

5. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la Web www.lasnaves.com, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. Per tant, no es fa responsable del contingut de cap d’ells, ni dels canvis o actualitzacions que puguen experimentar.

6. Tant l’accés a aquest Web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7. Així mateix Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el Web l’existència de drets o responsabilitat alguna de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana sobre els mateixos, com tampoc respatler, patrocini, recomanació per part de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana .

8. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta Web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

9. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquesta Web ha de ser-ho a la pàgina principal o d’entrada: www.lasnaves.com.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVADESA

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (d’ara endavant), com a responsable de la present Web i de conformitat amb el que es disposa per la Legislació vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, el nou Reglament Europeu 679/2016 i la Llei de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE 34/2002, d’11 de juny) ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per a garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels seus USUARIS.

DEURE INFORMAR SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES A l’AFECTAT INFORMACIÓ ADDICIONAL. RGPD

Responsable del Tractament:
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana , amb C.I.F.: G98406002, i domicili en PLAÇA AJUNTAMENT, NUM. 1 C.P.: 46002 – VALÈNCIA (VALÈNCIA).

RELACIÓ D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Contacte amb el Responsable per a obtenir Informació Addicional sobre el tractament de les dades.

Identitat i adreça del Responsable del Tractament
El titular i responsable del tractament és Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana. Serveis Prestats a través del Lloc web través de les diferents àrees que formen part de la present Web, els USUARIS poden: obtenir informació, consultar i contractar serveis oferits en el Lloc web. La simple navegació per la Web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part dels USUARIS. Les úniques dades personals als quals el responsable del tractament tindrà accés seran aquells que li siguen facilitats voluntàriament a fi de possibilitar l’accés, ús o contractació dels serveis facilitats a través del Lloc web.

Tractament de les Dades i la seua Confidencialitat
Les dades que es faciliten s’incorporaran a activitats de tractament, la titularitat del qual i responsabilitat ve ostentada per Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana, i seran tractats amb absoluta confidencialitat.
L’entitat responsable del tractament, així com els que intervinguen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagen sigut comunicades -en virtut de l’autorització conferida per l’USUARI- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostracions i/o la pèrdua de les dades.
No obstant açò, s’adverteix i informa als USUARIS que les mesures tècniques no són infalibles ni inexpugnables, motiu pel qual, el responsable del tractament no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seues conseqüències.
Les dades de caràcter personal dels USUARIS, juntament amb els quals s’originen com a conseqüència de l’accés, ús o contractació del servei, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedits en la forma i amb la finalitat establida i expressament autoritzada pels USUARIS.

Segmentació i Categorització de les Dades

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció o contractació de cursos, seminaris, publicacions, productes o altres serveis, i qualsevol un altre facilitat durant la seua relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seua banda en relació amb el tractament d’aquestes dades personals per Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització dels nostres serveis, elaborar perfils, anàlisis de propostes sol·licitades pels USUARIS/CLIENTS, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.

Comunicació de les dades
El facilitar les dades personals per part dels USUARIS suposa també l’acceptació voluntària i expressa de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb iguals finalitats que els anteriorment indicats, a altres entitats de l’ajuste Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana , auxiliars i/o col·laboradores, així com autoritzar al responsable del tractament per a rebre de les citades entitats de l’ajuste Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana informacions obrants en els seus arxius, fins i tot de forma interconnectada, per a les finalitats assenyalades.
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana enviarà a tercers informació que permeta la seua identificació quan:
– Hàgem obtingut el seu permís per a compartir aquesta informació.
– Necessitem compartir aquesta informació per a proporcionar-li el producte o servei que haja sol·licitat.
– Necessitem enviar aquesta informació a empreses que treballen amb Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana per a proporcionar-li el producte o servei que haja sol·licitat. (Llevat que li informem en cas contrari, aquestes empreses no tenen dret a utilitzar la informació d’identificació que els subministrem més que en el necessari per a ajudar-nos).
– Responguem a citacions o requeriments legals, així com a ordres judicials; o quan estimem que les seues activitats en els nostres llocs web violen qualsevol de les instruccions d’ús dels nostres productes o serveis.

POLÍTICA DE COOKIES

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana utilitza cookies per a millorar l’experiència dels usuaris, facilitant la navegació per la nostra web. Estem fent tot el possible per facilitar l’ús d’aquestes cookies, així com la seua gestió i control en utilitzar els nostres serveis.

Què són les cookies?
Les cookies són xicotets arxius de text que s’emmagatzemen en el dispositiu de l’usuari d’Internet en visitar una pàgina web. És l’operador del lloc web el que determina quin tipus d’informació conté aquesta cookie i quin és el seu propòsit, podent a més ser utilitzada pel servidor web cada vegada que visite aquesta web. S’utilitzen les cookies per a estalviar temps i fer l’experiència de navegació web molt més eficient. No obstant açò, poden ser usades amb diversos propòsits diferents que van des de recordar la informació d’inici de sessió o el que conté la seua comanda de compra.
Existeixen una gran quantitat de guies en les quals s’explica el que són les cookies, i para què s’utilitzen.

Per a més informació:
http://www.allaboutcookies.org
https://es.wikipedia.org/wiki/cookie
Tipus de cookies segons l’entitat que les gestione:

– Cookies pròpies:
Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

– Cookies de tercer:
Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades:

– Cookies de sessió:
Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.

– Cookies persistents:
Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Tipus de cookies segons la seua finalitat:

-Cookies tècniques: 
Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Cookies de personalització:
 Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

– Cookies d’anàlisi: 
Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació arreplegada mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

– Cookies publicitàries: 
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

– Cookies de publicitat comportamental:
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

Cookies utilitzades per Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana .
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana  tan solament utilitzarà les cookies que Vostè ens deixe utilitzar. Podrà controlar els seus cookies a través del seu navegador. Podrà trobar més informació sobre aquest tema més endavant.

Nom
Finalitat
Categoria segons Finalitat
Categoria segons Durada
Categoria segons Gestor

Configuració de cookies i revocació del consentiment:
Vostè pot gestionar les cookies a través de la configuració del seu navegador o dispositiu, en el cas que decidisca bloquejar-les, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguen disponibles per a vostè.
Pot dur a terme la gestió de les cookies en les següents ubicacions dels navegadors més populars:
• Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. 
Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador. 
• Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. 
Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador. 
• Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut. 
Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador. 
• Safari: Preferències -> Seguretat. 4 
Para més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

• Modificació de la Política de Protecció de Dades, de Privadesa i de Cookies

Finalment els informem que el responsable del tractament es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades, privadesa i cookies per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, si bé s’avisarà, amb la deguda antelació, dels canvis que es vagen a introduir i del moment en què començaran a assortir plens efectes.

POLITICA ANTI SPAM

Les persones que reben alguna/s de les comunicacions, informacions, butlletins, publicitat electròniques de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana les reben pels següents motius:
– Per registre en línia des d’aquesta pàgina.
– Per registre en línia des de les pàgines de col·laboradors.
– Per sol·licitud d’informació dels nostres productes i serveis.
– Per haver facilitat la seua informació a algun dels nostres Col·laboradors o Empleats.
– Per registre off line en emplenar formularis, butlletins, sol·licituds, etc., que s’ofereixen en fires, oficines, col·laboradors i que queden arxivades per a ulterior comprovació durant 5 anys.

Les nostres comunicacions no volen arribar a cap persona que no ho desitge, per açò, i per a poder corregir la situació que a voltes pot donar-se que alguna persona puga donar d’alta a una altra sense el seu consentiment, hem incorporat a aquest sistema de subscripció un filtre basat en una “llista no contacte” que impedeix que es puga donar l’alta a qualsevol adreça de correu Inclosa en la mateixa.
Per açò, si vostè no vol rebre mai les nostres comunicacions i impedir que ningú puga donar-li d’alta contra la seua voluntat, li preguem ens remeta un correu electrònic a enrique.lapenya@lasnaves.com indicant en l’ASSUMPTE: “BAIXA LLISTA” i nosaltres inclourem en la “llista no contacte” aquella adreça des de la qual se’ns remeta aquest e-mail.
Si té algun problema per a fer-ho de forma electrònica, no dubte a contactar amb nosaltres al telèfon (+34) 963910477 en horari d’oficina, on una persona li atendrà personalment i realitzarà aquest tràmit.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la web, Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica el Desenvolupament i la Innovació Urbana i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de València

COPYRIGHT

Copyright: Disseny i desenvolupament realitzat per Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana © Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana tots els drets reservats.